ข้อมูลทางกฏหมาย

ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณมีความเข้าใจและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวเว็บไซต์เองและข้อมูลต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์.

FX Choice Limited (จะถูกเรียกต่อไปข้างล่างนี้ว่า FXChoice) หมายเลขการจดทะเบียน 105,968 มีที่ตั้งบริษัทอยู่ที่ Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องทำการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆอยู่เป็นประจำ และการใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์

บริษัทฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ดูแลเว็บไซต์. ห้ามมิให้ทำการดาวน์โหลด หรือ คัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อไปใช้กับซอฟต์แวร์ หรือ ข้อมูลอื่นๆที่อาจเป็นผลประโยชน์กับคุณ. ข้อมูลต่างๆที่คุณส่งมาที่เว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายใดๆก็ตาม และเป็นเรื่องต่อไปยังการเปิดเผยข้อมูลตามความเหมาะสมโดยบริษัทฯ รวมถึงผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้อยู่ภายใต้การควบคุม. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าของข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และจะบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่เต็มรูปแบบของกฎหมาย.

การเข้าถึงข้อมูล

เว็บไซต์นี้และข้อมูล เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในนั้นไม่ได้มีไว้แจกจ่ายหรือให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่เป็นพลเมือง หรือ ผู้มีถิ่นที่อยู่ หรืออยู่ในขอบเขตอำนาจศาลใดๆทำการเผยแพร่, ทำเป็นสิ่งพิมพ์ หรือ นำไปใช้ในการต่างๆ ซึ่งจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือ ข้อบังคับซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทฯ หรือ บริษัทในเครือในการลงทะเบียน หรือ ออกใบอนุญาตภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว.

การปฏิเสธการรับประกัน และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอ “อย่างที่เห็น”. บริษัทฯไม่รับประกันถึงความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในที่นี้ ทั้งโดยชัดแจ้ง หรือ โดยปริยายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ และขอปฏิเสธการรับประกันการซื้อขาย หรือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆที่อาจเป็นผลมาจากการสกัดกั้นของข้อมูลใดๆที่ให้บริการคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยบุคคลที่สาม . ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ให้แก่คุณในเว็บไซต์นี้มี หรือมาจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯไม่สามารถ และจะไม่รับประกันความถูกต้อง, ความตรงต่อเวลา หรือ ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้บริการแก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ. บริษัทฯ หรือ บริษัทในเครือ, ผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน, หรือ ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามใดๆก็ตาม จะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดความล้มเหลว หรือหยุดชะงักของเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากการกระทำ หรือ การละเลยของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในนั้นที่คุณสามารถใช้ได้ หรือจากสาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณ ซึ่งคุณไม่สามารถเข้าถึง หรือ ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งไม่ว่าสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสาเหตุดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ หรือของผู้ขายใดๆที่ให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ การสนับสนุนการให้บริการ.

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์, เหตุการณ์, ความเสียหายจากการลงโทษ หรือ ที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือ ไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์นี้ได้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่คำนึงว่า บริษัทฯได้รับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่าจะในสัญญา, การละเมิด (รวมถึงที่เกิดขึ้นจากความประมาท) ความรับผิดชอบที่เข้มงวด หรืออื่น ๆ.

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น. ดังนั้น จึงไม่นับว่าเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้บุคคลใดในเขตอำนาจใดในที่ดังกล่าวเสนอหรือชักชวนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือให้กับบุคคลใดๆ ซึ่งจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการให้ข้อเสนอหรือชักชวนนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นคำเสนอแนะให้ทำการซื้อ, ขาย หรือ ทำข้อตกลงกับการลงทุนใดๆ. คุณควรต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนอิสระ, การเงิน, กฎหมาย และ ภาษีก่อนที่จะทำการลงทุนทุกชนิด. ข้อความใดๆก็ตามในเว็บไซต์นี้ไม่ควรที่จะอ่าน หรือ ตีความว่าเป็นการแนะนำการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ หรือ บริษัทใดๆในเครือ, ผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานใดๆ.

ธรรมชาติของการลงทุนในตราสารทางการเงินนั้น ไม่ใช่ว่าตราสารการเงินทุกชนิดจะเหมาะสมกับทุกคน นอกเสียจากว่าเขา:

  1. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน,
  2. สามารถรับมือกับความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นจากการลงทุน,
  3. เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น,
  4. เชื่อมั่นว่าการลงทุนมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และความต้องการทางการเงิน
  5. ไม่ต้องการสภาพคล่องของการลงทุน

หากนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพคนใดก็ตามทำการลงทุนในตราสารทางการเงิน ควรที่จะลงทุนเพียงเฉพาะเงินส่วนหนึ่งจากความตั้งใจที่จะทำการลงทุนในระยะยาว.

นักลงทุนทุกคนควรแสวงหาคำแนะนำจากนักแนะนำการลงทุนมืออาชีพก่อนการทำการลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ.

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในเว็บไซต์มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกควบคุม หรือ นำเสนอโดยบุคคลที่สาม. บริษัทฯไม่ได้มีการตรวจทาน และมีความรับผิดชอบในที่นี้เกี่ยวกับ ข้อมูลที่อยู่ในส่วนใดก็ตามของลิงค์ที่นำมาสู่เว็บไซต์นี้. ในลิงค์ที่นำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯไม่ได้รับรอง หรือ แนะนำสินค้าใดๆ หรือ บริการใดๆที่นำเสนออยู่ในเว็บไซต์นั้น.

ความปลอดภัย

หากคุณติดต่อกับบริษัทฯผ่านทางอีเมล คุณต้องพึงระวังว่า ความปลอดภัยของอีเมลในอินเตอร์เน็ตนั้นไม่แน่นอน. การที่ส่งข้อความต่างๆที่มีความอ่อนไหว หรือ เป็นความลับ ซึ่งไม่ได้มีการเข้ารหัสไว้ จะถือว่าคุณยอมรับในความเสี่ยงของความไม่แน่นอนเหล่านี้ และ ข้อมูลของคุณอาจไม่เป็นความลับในอินเตอร์เน็ต. อินเตอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัย 100% และ อาจมีบุคคลที่ทำการสกัดกั้น และอ่านข้อมูลของคุณ. .

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตามที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะใช้แค่เป็นการภายในบริษัทฯ, บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนทางธุรกิจเท่านั้น และจะไม่นำไปเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่การดำเนินการตามกฏระเบียบ หรือ กฏหมายใดๆ. ระบบติดตามเว็บไซต์อาจจะมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของหน้าต่างๆที่คุณเคยเข้าใช้, วิธีการที่คุณค้นพบเว็บไซต์, ความบ่อยของการเข้าใช้, ฯลฯ. ข้อมูลที่เราได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์เรา และ เราอาจใช้ข้อมูลนั้นในการติดต่อกับคุณด้วยวิธีการใดๆก็ตามที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ.

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับกฏหมายของประเทศเบลีซ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฏหมายดังกล่าว ซึ่งจะถูกนำไปใช้กับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในเว็บไซต์นี้. ในกรณีที่มีข้อพิพาท จะถือว่าคุณยอมรับขอบเขตอำนาจของศาลประเทศเบลีซ. ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆถูกทำให้ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหลืออยู่จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ และข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่มีผลบังคับใช้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ที่มีผลบังคับใช้ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ใกล้เคียงกับข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม. ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นการแทนที่ หรือ แก้ไขข้อตกลงอื่นๆที่คุณมีอยู่กับบริษัทฯ.

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีมีเนื้อหามุ่งไปที่เขตอำนาจศาลใด ๆ และไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานใด ๆ ที่จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่น

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!

การเทรดบนมือถือ

คุณสามารถใช้ MT5 บนอุปกรณ์ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารจากทางบริษัท

19/09/2021Warning of potential volatility: 21-24 September
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความคิดเห็นจากลูกค้า

ขอขอบคุณที่คุณสละเวลาเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงคุณภาพการทำงานของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์