เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

กรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์

บริษัทฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ดูแลเว็บไซต์. ห้ามมิให้ทำการดาวน์โหลด หรือ คัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อไปใช้กับซอฟต์แวร์ หรือ ข้อมูลอื่นๆที่อาจเป็นผลประโยชน์กับคุณ. ข้อมูลต่างๆที่คุณส่งมาที่เว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายใดๆก็ตาม และเป็นเรื่องต่อไปยังการเปิดเผยข้อมูลตามความเหมาะสมโดยบริษัทฯ รวมถึงผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้อยู่ภายใต้การควบคุม. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าของข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และจะบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่เต็มรูปแบบของกฎหมาย.

การเข้าถึงข้อมูล

เว็บไซต์นี้และข้อมูล เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในนั้นไม่ได้มีไว้แจกจ่ายหรือให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่เป็นพลเมือง หรือ ผู้มีถิ่นที่อยู่ หรืออยู่ในขอบเขตอำนาจศาลใดๆทำการเผยแพร่, ทำเป็นสิ่งพิมพ์ หรือ นำไปใช้ในการต่างๆ ซึ่งจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือ ข้อบังคับซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทฯ หรือ บริษัทในเครือในการลงทะเบียน หรือ ออกใบอนุญาตภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว.

การปฏิเสธการรับประกัน และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอ “อย่างที่เห็น”. บริษัทฯไม่รับประกันถึงความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในที่นี้ ทั้งโดยชัดแจ้ง หรือ โดยปริยายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ และขอปฏิเสธการรับประกันการซื้อขาย หรือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆที่อาจเป็นผลมาจากการสกัดกั้นของข้อมูลใดๆที่ให้บริการคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยบุคคลที่สาม . ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ให้แก่คุณในเว็บไซต์นี้มี หรือมาจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯไม่สามารถ และจะไม่รับประกันความถูกต้อง, ความตรงต่อเวลา หรือ ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้บริการแก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ. บริษัทฯ หรือ บริษัทในเครือ, ผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน, หรือ ผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามใดๆก็ตาม จะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดความล้มเหลว หรือหยุดชะงักของเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากการกระทำ หรือ การละเลยของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์ หรือข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในนั้นที่คุณสามารถใช้ได้ หรือจากสาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณ ซึ่งคุณไม่สามารถเข้าถึง หรือ ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งไม่ว่าสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสาเหตุดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ หรือของผู้ขายใดๆที่ให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ การสนับสนุนการให้บริการ.

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์, เหตุการณ์, ความเสียหายจากการลงโทษ หรือ ที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือ ไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์นี้ได้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่คำนึงว่า บริษัทฯได้รับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่าจะในสัญญา, การละเมิด (รวมถึงที่เกิดขึ้นจากความประมาท) ความรับผิดชอบที่เข้มงวด หรืออื่น ๆ.

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น. ดังนั้น จึงไม่นับว่าเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้บุคคลใดในเขตอำนาจใดในที่ดังกล่าวเสนอหรือชักชวนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือให้กับบุคคลใดๆ ซึ่งจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการให้ข้อเสนอหรือชักชวนนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นคำเสนอแนะให้ทำการซื้อ, ขาย หรือ ทำข้อตกลงกับการลงทุนใดๆ. คุณควรต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนอิสระ, การเงิน, กฎหมาย และ ภาษีก่อนที่จะทำการลงทุนทุกชนิด. ข้อความใดๆก็ตามในเว็บไซต์นี้ไม่ควรที่จะอ่าน หรือ ตีความว่าเป็นการแนะนำการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ หรือ บริษัทใดๆในเครือ, ผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานใดๆ.

ธรรมชาติของการลงทุนในตราสารทางการเงินนั้น ไม่ใช่ว่าตราสารการเงินทุกชนิดจะเหมาะสมกับทุกคน นอกเสียจากว่าเขา:

 1. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน,
 2. สามารถรับมือกับความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นจากการลงทุน,
 3. เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น,
 4. เชื่อมั่นว่าการลงทุนมีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และความต้องการทางการเงิน
 5. ไม่ต้องการสภาพคล่องของการลงทุน

หากนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพคนใดก็ตามทำการลงทุนในตราสารทางการเงิน ควรที่จะลงทุนเพียงเฉพาะเงินส่วนหนึ่งจากความตั้งใจที่จะทำการลงทุนในระยะยาว.

นักลงทุนทุกคนควรแสวงหาคำแนะนำจากนักแนะนำการลงทุนมืออาชีพก่อนการทำการลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ.

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในเว็บไซต์มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกควบคุม หรือ นำเสนอโดยบุคคลที่สาม. บริษัทฯไม่ได้มีการตรวจทาน และมีความรับผิดชอบในที่นี้เกี่ยวกับ ข้อมูลที่อยู่ในส่วนใดก็ตามของลิงค์ที่นำมาสู่เว็บไซต์นี้. ในลิงค์ที่นำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯไม่ได้รับรอง หรือ แนะนำสินค้าใดๆ หรือ บริการใดๆที่นำเสนออยู่ในเว็บไซต์นั้น.

ความปลอดภัย

หากคุณติดต่อกับบริษัทฯผ่านทางอีเมล คุณต้องพึงระวังว่า ความปลอดภัยของอีเมลในอินเตอร์เน็ตนั้นไม่แน่นอน. การที่ส่งข้อความต่างๆที่มีความอ่อนไหว หรือ เป็นความลับ ซึ่งไม่ได้มีการเข้ารหัสไว้ จะถือว่าคุณยอมรับในความเสี่ยงของความไม่แน่นอนเหล่านี้ และ ข้อมูลของคุณอาจไม่เป็นความลับในอินเตอร์เน็ต. อินเตอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัย 100% และ อาจมีบุคคลที่ทำการสกัดกั้น และอ่านข้อมูลของคุณ.

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตามที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะใช้แค่เป็นการภายในบริษัทฯ, บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนทางธุรกิจเท่านั้น และจะไม่นำไปเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่การดำเนินการตามกฏระเบียบ หรือ กฏหมายใดๆ. ระบบติดตามเว็บไซต์อาจจะมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของหน้าต่างๆที่คุณเคยเข้าใช้, วิธีการที่คุณค้นพบเว็บไซต์, ความบ่อยของการเข้าใช้, ฯลฯ. ข้อมูลที่เราได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์เรา และ เราอาจใช้ข้อมูลนั้นในการติดต่อกับคุณด้วยวิธีการใดๆก็ตามที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ.

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับกฏหมายของประเทศเบลีซ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฏหมายดังกล่าว ซึ่งจะถูกนำไปใช้กับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในเว็บไซต์นี้. ในกรณีที่มีข้อพิพาท จะถือว่าคุณยอมรับขอบเขตอำนาจของศาลประเทศเบลีซ. ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆถูกทำให้ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหลืออยู่จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ และข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไม่มีผลบังคับใช้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ที่มีผลบังคับใช้ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ใกล้เคียงกับข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม. ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นการแทนที่ หรือ แก้ไขข้อตกลงอื่นๆที่คุณมีอยู่กับบริษัทฯ.

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีมีเนื้อหามุ่งไปที่เขตอำนาจศาลใด ๆ และไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานใด ๆ ที่จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่น

สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของบัตร

คำจำกัดความ:

“องค์กรผู้ออกบัตร” หมายถึง MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe หรือบริษัทผู้ออกบัตรอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในที่นี้

“บัตร” หมายถึงบัตรที่ใช้ชำระเงินซึ่งมีผลตามกฎหมาย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีโลโก้ของ MasterCard, VISA หรือ JCB หรือบริษัทผู้ออกบัตรอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในที่นี้

“เจ้าของบัตร” หมายถึงผู้ที่ได้รับการออกบัตรให้และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรดังกล่าว

“POS/POS เสมือน” หมายถึงอุปกรณ์โลจิกเพื่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกลโดยใช้บัตรชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://myfxchoice.com

“บริการ” หมายถึงบริการเทรด Forex ซึ่งเป็นการเสนอโซลูชั่นแบบพรีเมียร์สำหรับการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD

“ผู้ให้บริการ” หมายถึงบริษัท FX Choice Limited (FXChoice) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการเทรดระหว่างประเทศ เลขที่จดทะเบียน 000003992 และที่อยู่จดทะเบียน Belize, Belize City, New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway ซึ่งกำกับดูแลโดย คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน (FSC)

“เว็บไซต์” หมายถึงไซต์ World Wide Web https://myfxchoice.com ซึ่ง FXChoice เสนอบริการให้

“การชำระเงินที่มีข้อโต้แย้ง” คือขั้นตอนการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของการชำระเงินจำนวนหนึ่งที่ทำโดยธุรกรรมของบัตร การคืนเงินดังกล่าวทำขึ้นในกรณีที่มีการละเมิดซึ่งเกิดขึ้นจากการรับชำระเงิน หรือเมื่อมีการทำธุรกรรมในสภาวะที่เป็นการฉ้อโกง หรือเมื่อริเริ่มตัดสินใจโดยเจ้าของบัตร

“ธุรกรรมที่ผิดปกติ” หรือธุรกรรมที่ทำขึ้นในสภาวะที่เป็น “การฉ้อโกง” หมายถึงธุรกรรมที่เจตนา (ตั้งใจ) ทำขึ้นโดยใช้บัตรหรือรายละเอียดของบัตรที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย (บัตรที่ทำหาย ถูกขโมย หรือบัตรที่ได้มาโดยใช้เอกสารปลอม ฯลฯ) รวมถึงบัตรปลอมหรือบัตรที่ทำขึ้นเลียนแบบหรือมีรายละเอียดบัตรที่ถูกขโมยมา ธุรกรรมดังกล่าวทำขึ้นโดยที่เจ้าของบัตรตัวจริงไม่ทราบ ไม่ยินยอมและไม่อนุญาต รวมถึงเจ้าของบัตรปฏิเสธไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบัตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีไว้สำหรับการให้บริการการชำระเงินของบัตรผ่านเทอร์มินัล POS เสมือนและใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท FXChoice กับลูกค้า โดยเกิดขึ้นด้วยการรับ การประมวลผลและการให้บริการการชำระเงินของบัตรสำหรับบริการที่บริษัท FXChoice นำเสนอบนเว็บไซต์: https://myfxchoice.com ซึ่งเป็นของบริษัท

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้เท่ากับลูกค้าตกลง ยอมรับ และเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ:

 1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านบัตรของลูกค้าตามข้อกำหนดในการประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวที่ระบุไว้ในตัวบทกฎหมายที่บังคับใช้และกฎที่บังคับใช้สำหรับการรับชำระเงินผ่านบัตรบนอินเทอร์เน็ต
 2. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ยอมรับการชำระเงินที่ถูกกฎหมายโดยใช้บัตรของธนาคารทั้งหมดที่มีเครื่องหมายการค้า Visa, MasterCard, Maestro ฯลฯ
 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะกำหนดข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินผ่านบัตรแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผู้ให้บริการมีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ ประกาศด้านการปกป้องข้อมูล และนโยบายสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนตัวรวมถึงความลับทางการค้า
 5. ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของเจ้าของบัตรที่ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการจะได้รับการดำเนินการอย่างเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกใดๆ ยกเว้นตามกฎระเบียบหรือการพิจารณาคดีในศาลตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ บริษัทสามารถเปิดเผยรายละเอียดของเจ้าของบัตรให้กับคู่สัญญาของ FXChoice เช่น สถาบันการเงินหรือบริการหรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่นๆ เมื่อจำเป็นสำหรับบริการของเราอย่างแท้จริง
 6. ผู้ให้บริการไม่ได้จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่หมายเลขบัตรชำระเงินและข้อมูล CVV2/CVC2 ซึ่งได้ทราบเนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบัน ยกเว้นเมื่อกฎหมายหรือกฎขององค์กรผู้ออกบัตรระหว่างประเทศกำหนดไว้
 7. ในกรณีที่มีข้อพิรุธหรือข้อสงสัยที่พิสูจน์แล้วว่ามีการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดเก็บในส่วนของหมายเลขบัตรและข้อมูลบัตรอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการจะมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของบัตรทราบทันทีตราบที่ FXChoice มีข้อมูลที่สำคัญต่อการระบุตัวและติดต่อเจ้าของบัตร
 8. ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตรในกรณีของ:
  1. บัตรที่ใช้ชำระเงินไม่มีผลตามกฎหมาย
  2. การไม่สามารถยืนยันการทำธุรกรรม
  3. ข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของธุรกรรม
  4. ข้อพิรุธว่าเป็นบัตรปลอมหรือบัตรที่ทำขึ้นเลียนแบบ
  5. การระบุตัวตน (การพิสูจน์ตัวจริง) ที่ไม่สำเร็จของเจ้าของบัตร
  6. การไม่สามารถพิสูจน์ตัวจริงของเจ้าของบัตรได้
  7. ตามคำสั่งของผู้ให้บริการชำระเงิน/ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 9. ผู้ให้บริการสามารถจัดเตรียมข้อความเสมือนเพื่อแสดงให้เจ้าของบัตรดูหลังได้รับการพิสูจน์ตัวจริง หลังการปฏิเสธธุรกรรม เมื่อดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรที่ POS เสมือน
 10. ผู้ให้บริการมีหน้าที่มอบการควบคุมที่เชื่อถือได้เพื่อรับชำระเงินผ่าน POS เสมือนของตนในการไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 11. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ระบุว่ายอมรับบัตรชำระเงินประเภทใด รวมถึงระดับความปลอดภัยของการชำระเงินที่ยอมรับซึ่งเริ่มต้นโดยบัตรของธนาคาร
 12. บริษัทที่ประมวลผลบัตรของผู้ให้บริการต้องมีสิทธิจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งในการชำระเงินที่ทำขึ้นโดยเจ้าของบัตรตามกฎที่เกี่ยวข้องของการรับชำระเงินด้วยบัตรของธนาคารบนอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 13 (สิบสาม) เดือนนับจากวันที่ทำธุรกรรม
 13. บริการที่ชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการอาจถูกยกเลิกตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการ
 14. ผู้ให้บริการไม่มีสิทธินำเสนอและจัดหาสินค้าหรือบริษัทที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 15. การดำเนินการใดๆ ของลูกค้าที่ฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดโดยใช้เทอร์มินัล POS เสมือนจะหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อตกลงสำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการ สิ่งที่ผนวกเข้าไป และกฎกับข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงกำหนดการที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น
 16. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งไม่อนุญาตให้นำเสนอและจัดหาสินค้าและบริการต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน POS เสมือนและ/หรือเว็บไซต์
  • ภาพอนาจารของเด็ก
  • รูปที่บรรยายถึงความรุนแรงหยาบคายและความวิปริต
  • สินค้าและบริการซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลียนแบบและสินค้าที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าที่โด่งดัง
  • การซื้อขายยาตามใบสั่งแพทย์
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบันจะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรับ การประมวลผลและการให้บริการการชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยบัตรชำระเงินบนเทอร์มินัล POS บนเว็บไซต์
 18. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริการที่นำเสนอและขายผ่าน POS เสมือนของตนเองและไม่อนุญาตให้มีการฟอกเงินรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง หรือการพยายามฉ้อโกงไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ (FXChoice) ได้รับการกำกับดูแลโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลงสำหรับลูกค้า สิ่งที่ผนวกเข้าไป และกฎ ข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงกำหนดการที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ยอมรับ
 19. FXChoice สามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทประมวลผลบัตรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศต่างๆ ดังนั้น เงื่อนไขในการถอนและการฝากเงินของบัตรจึงอาจเปลี่ยนไป

สิทธิและหน้าที่ของลูกค้า:

 1. เมื่อใช้ POS เสมือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดสำหรับบริการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของบัตรควรปฏิบัติตามนี้:
  1. ผู้ให้บริการจะไม่ยอมรับการชำระเงินจากบุคคลภายนอก
  2. ผู้ให้บริการจะไม่ยอมรับการชำระเงินใดๆ จากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
  3. ชื่อเจ้าของบัตรต้องตรงกับชื่อลูกค้าของบัญชีการเทรดเสมอ
  4. งดเว้นการให้บัตรหรือรหัสใช้งานบัตร / PIN / รหัสความปลอดภัย 3D แก่บุคคลอื่นโดยไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้บุคคลอื่น
 2. ลูกค้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และใช้บัตรของพวกเขาเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดสำหรับบริการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD เฉพาะตามบทบัญญัติทางกฎหมายและสัญญาที่บังคับใช้
 3. เนื่องจากความเฉพาะเจาะจงของขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตร เงินทั้งหมดจะได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน EUR, USD หรือ GBP เมื่อได้รับ ถึงแม้บัญชีบัตรเดบิต/เครดิตและบัญชีการเทรดของผู้ให้บริการจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน (กล่าวคือ EUR) แต่ก็อาจมีส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ถอนจากบัตรเดบิต/เครดิตและจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีการเทรด
 4. ผู้ให้บริการไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและลูกค้าไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับการโอนเงินด้วยการชำระเงินผ่านบัตร อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยบุคคลภายนอกในฐานะค่าธรรมเนียมของบริษัท/ธนาคารที่ประมวลผล ซึ่งให้บริการ POS เสมือนแก่ FXChoice ค่าธรรมเนียมของสถาบันที่ออกบัตรชำระเงินของลูกค้า ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เป็นคนกลางหรือธนาคารตัวกลางหรือองค์กรผู้ออกบัตรระหว่างประเทศ (หากมี)

ข้อมูลติดต่อ

 1. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลติดต่อต่อไปนี้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการสอบถามของลูกค้าในเรื่องการรับ การประมวลผลและการให้บริการการชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยบัตรชำระเงินบนเทอร์มินัล POS เสมือนเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดสำหรับบริการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD:
  • ที่อยู่ไปรษณีย์: 8F Hollywood Road 30, Central, Hong Kong
  • อีเมล: backoffice@myfxchoice.com
 2. ผลที่ตามมาของความสัมพันธ์ตามสัญญาของ FXChoice กับพันธมิตรและผู้ประมวลผลบัตร เป็นไปได้ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าธุรกรรมบางรายการสามารถดำเนินการผ่านผู้ให้บริการรายอื่นที่มี Virtual POS ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนใน Backoffice พร้อมรายละเอียดและข้อมูลติดต่อทั้งหมดของบริษัท

การชำระเงินที่เป็นข้อขัดแย้ง (Disputed payment)

 1. ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการชำระเงินมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงินที่ทำขึ้นด้วยบัตรที่ถูกขโมย บัตรปลอมหรือบัตรที่ผิดปกติซึ่งทำขึ้นโดยเจ้าของบัตรตัวจริงไม่ทราบและไม่ยินยอม ผู้ให้บริการจะมีสิทธิดำเนินการสอบสวน และเจ้าของบัตรจะมีหน้าที่ร่วมมือและให้ข้อมูลรวมถึงเอกสารที่ร้องขอโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือองค์กรผู้ออกบัตร ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินที่มีข้อโต้แย้ง
 2. เจ้าของบัตรจะชดใช้ค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ให้บริการ หากพบว่าค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

FX Choice Limited (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘FXChoice’) เป็น บริษัท ด้านการลงทุนซึ่งได้รับการควบคุมโดย คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน (FSC) (หมายเลขใบอนุญาต: 000067/164).

FXChoice ไม่รับประกันและไม่สามารถรับประกันเงินทุนเริ่มต้นในบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา หรือรับประกันเงินลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ

ลูกค้าควรรับทราบและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลใดๆที่บริษัทอาจเสนอให้ มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทางการเงินอาจมีความผันผวน และเป็นไปได้ว่าการลงทุนจะกลายเป็นไม่มีมูลค่า

ลูกค้าควรรับทราบและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสีย และความเสียหายอันเป็นผลมาจากการซื้อ และ/หรือ ขายตราสารทางการเงินใดๆ และยอมรับและเปิดเผยว่าตนยินดีที่จะรับความเสี่ยงนี้

ลูกค้าไม่ควรมีส่วนร่วมในการลงทุนในตราสารทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมเว้นแต่จะทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินแต่ละประเภท

ลูกค้าควรเปิดเผยว่าได้อ่าน, ทำความเข้าใจ และยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขตามหัวข้อต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานก่อนหน้าของตราสารการเงินไม่ได้เป็นตัวรับประกันถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบัน และ/หรือ ในอนาคต การใช้ข้อมูลในอดีตไม่ถือเป็นการคาดการณ์ที่มีผลผูกพันหรือปลอดภัยต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของตราสารทางการเงินที่ข้อมูลนั้นกล่าวถึง
 • ตราสารทางการเงินบางชนิดอาจไม่มีความคล่องตัวในการซื้อขายได้ทันที ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในการซื้อขายในตลาดที่ลดลง และลูกค้าอาจไม่สามารถขายตราสารนั้นได้ หรือไม่สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับมูลค่าของตราสารทางการเงินเหล่านี้ หรือทราบถึงขอบเขตของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย
 • เมื่อตราสารทางการเงินถูกซื้อขายในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศที่อยู่อาศัยของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงใดๆในอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าราคาและประสิทธิภาพของตราสารนั้นได้
 • ตราสารการเงินในตลาดต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงปกติของตลาดในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ ในบางกรณี ความเสี่ยงเหล่านี้อาจมากกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (เช่น option, future, forward, swap, contract for difference) อาจเป็นธุรกรรมส่งมอบที่ไม่ได้เป็นการส่งมอบตราสารจริง ซึ่งทําให้มีโอกาสทํากําไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราสกุลเงิน, ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีตลาดหุ้น หรือราคาหุ้นที่เรียกว่าตราสารอ้างอิง
 • มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นใดที่เป็นเป้าหมายของการครอบครอง
 • ลูกค้าต้องไม่ซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เว้นเสียแต่ว่าจะเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินทั้งหมดที่ตนได้ลงทุนรวมถึงค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 • ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

สกุลเงินดิจิตอล (Crypto) – ประกาศเตือนความเสี่ยง

 • การซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
 • สกุลเงินดิจิตอล (Crypto) เช่น Bitcoin และสกุลเงิน crypto อื่น ๆ ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ดังนั้นจึงไม่มีการป้องกันในกรณีที่แพลตฟอร์มที่ใช้แลกเปลี่ยน หรือ เก็บสกุลเงินดิจิตอลนั้นล้มเหลว หรือ ปิดตัวลง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อ ถือครอง หรือซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอยู่เสมอ
 • ลูกค้าควรทราบว่า FSC ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูและ หรือ ออกใบอนุญาตให้กับสกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ ดังนั้น สกุลเงินดิจิตอลจึงอยู่นอกขอบเขตของบริษัทที่ให้บริการด้านการลงทุน
 • ราคาของสกุลเงินดิจิตอลมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจผันผวนอย่างรวดเร็ว มีระยะห่างของช่วงราคาที่กว้าง โดยไม่สัมพันธ์กับสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้น โปรดตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล คุณจำเป็นต้องมีความรู้อย่างละเอียดและมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการการซื้อขาย หรือ ทำการลงทุนใด ๆ ในสกุลเงินดิจิตอล
 • ด้วยประการฉะนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าการอ่านประกาศเตือนความเสี่ยงนี้ คุณได้รับทราบถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในประกาศเตือนนี้ไม่สามารถเปิดเผย หรือ ชี้แจงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในสกุลเงินดิจิตอลได้ทั้งหมด

ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงที่การเทรดในตราสารทางการเงินของพวกเขาที่อาจจะ หรือ กลายเป็นภาษีในภายหลัง และ/หรือ นำมาซึ่งหน้าที่อื่นอันเนื่องมาจาก เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือ สถานการณ์ส่วนบุคคลของเขา ทางบริษัทไม่รับประกันว่าจะต้องเสียภาษี และ/หรือ เสียค่าอากรแสตมป์อื่นใด ลูกค้าควรจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีค่างๆ และ/หรือ หน้าที่อื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในการเทรดของตน