สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของบัตร

คำจำกัดความ:

“องค์กรผู้ออกบัตร” หมายถึง MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe หรือบริษัทผู้ออกบัตรอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในที่นี้

“บัตร” หมายถึงบัตรที่ใช้ชำระเงินซึ่งมีผลตามกฎหมาย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีโลโก้ของ MasterCard, VISA หรือ JCB หรือบริษัทผู้ออกบัตรอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในที่นี้

“เจ้าของบัตร” หมายถึงผู้ที่ได้รับการออกบัตรให้และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรดังกล่าว
“POS/POS เสมือน” หมายถึงอุปกรณ์โลจิกเพื่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกลโดยใช้บัตรชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://myfxchoice.com

“บริการ” หมายถึงบริการเทรด Forex ซึ่งเป็นการเสนอโซลูชั่นแบบพรีเมียร์สำหรับการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD

“ผู้ให้บริการ” หมายถึงบริษัท FX Choice Limited (FXChoice) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการเทรดระหว่างประเทศ เลขที่จดทะเบียน 105,968 และที่อยู่จดทะเบียน Belize, Belize City, Corner of Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302 ซึ่งกำกับดูแลโดย Belize International Financial Services Commission (IFSC)

“เว็บไซต์” หมายถึงไซต์ World Wide Web https://myfxchoice.com ซึ่ง FXChoice เสนอบริการให้

“การชำระเงินที่มีข้อโต้แย้ง” คือขั้นตอนการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของการชำระเงินจำนวนหนึ่งที่ทำโดยธุรกรรมของบัตร การคืนเงินดังกล่าวทำขึ้นในกรณีที่มีการละเมิดซึ่งเกิดขึ้นจากการรับชำระเงิน หรือเมื่อมีการทำธุรกรรมในสภาวะที่เป็นการฉ้อโกง หรือเมื่อริเริ่มตัดสินใจโดยเจ้าของบัตร

“ธุรกรรมที่ผิดปกติ” หรือธุรกรรมที่ทำขึ้นในสภาวะที่เป็น “การฉ้อโกง” หมายถึงธุรกรรมที่เจตนา (ตั้งใจ) ทำขึ้นโดยใช้บัตรหรือรายละเอียดของบัตรที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย (บัตรที่ทำหาย ถูกขโมย หรือบัตรที่ได้มาโดยใช้เอกสารปลอม ฯลฯ) รวมถึงบัตรปลอมหรือบัตรที่ทำขึ้นเลียนแบบหรือมีรายละเอียดบัตรที่ถูกขโมยมา ธุรกรรมดังกล่าวทำขึ้นโดยที่เจ้าของบัตรตัวจริงไม่ทราบ ไม่ยินยอมและไม่อนุญาต รวมถึงเจ้าของบัตรปฏิเสธไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบัตร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีไว้สำหรับการให้บริการการชำระเงินของบัตรผ่านเทอร์มินัล POS เสมือนและใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท FXChoice กับลูกค้า โดยเกิดขึ้นด้วยการรับ การประมวลผลและการให้บริการการชำระเงินของบัตรสำหรับบริการที่บริษัท FXChoice นำเสนอบนเว็บไซต์: https://myfxchoice.com ซึ่งเป็นของบริษัท

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้เท่ากับลูกค้าตกลง ยอมรับ และเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการ:

 1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านบัตรของลูกค้าตามข้อกำหนดในการประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวที่ระบุไว้ในตัวบทกฎหมายที่บังคับใช้และกฎที่บังคับใช้สำหรับการรับชำระเงินผ่านบัตรบนอินเทอร์เน็ต
 2. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ยอมรับการชำระเงินที่ถูกกฎหมายโดยใช้บัตรของธนาคารทั้งหมดที่มีเครื่องหมายการค้า Visa, MasterCard, Maestro ฯลฯ
 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะกำหนดข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินผ่านบัตรแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผู้ให้บริการมีนโยบายในการเก็บรักษาความลับ ประกาศด้านการปกป้องข้อมูล และนโยบายสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนตัวรวมถึงความลับทางการค้า
 5. ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของเจ้าของบัตรที่ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการจะได้รับการดำเนินการอย่างเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกใดๆ ยกเว้นตามกฎระเบียบหรือการพิจารณาคดีในศาลตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ บริษัทสามารถเปิดเผยรายละเอียดของเจ้าของบัตรให้กับคู่สัญญาของ FXChoice เช่น สถาบันการเงินหรือบริการหรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่นๆ เมื่อจำเป็นสำหรับบริการของเราอย่างแท้จริง
 6. ผู้ให้บริการไม่ได้จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่หมายเลขบัตรชำระเงินและข้อมูล CVV2/CVC2 ซึ่งได้ทราบเนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบัน ยกเว้นเมื่อกฎหมายหรือกฎขององค์กรผู้ออกบัตรระหว่างประเทศกำหนดไว้
 7. ในกรณีที่มีข้อพิรุธหรือข้อสงสัยที่พิสูจน์แล้วว่ามีการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดเก็บในส่วนของหมายเลขบัตรและข้อมูลบัตรอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการจะมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของบัตรทราบทันทีตราบที่ FXChoice มีข้อมูลที่สำคัญต่อการระบุตัวและติดต่อเจ้าของบัตร
 8. ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตรในกรณีของ:
  1. บัตรที่ใช้ชำระเงินไม่มีผลตามกฎหมาย
  2. การไม่สามารถยืนยันการทำธุรกรรม
  3. ข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของธุรกรรม
  4. ข้อพิรุธว่าเป็นบัตรปลอมหรือบัตรที่ทำขึ้นเลียนแบบ
  5. การระบุตัวตน (การพิสูจน์ตัวจริง) ที่ไม่สำเร็จของเจ้าของบัตร
  6. การไม่สามารถพิสูจน์ตัวจริงของเจ้าของบัตรได้
  7. ตามคำสั่งของผู้ให้บริการชำระเงิน/ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 9. ผู้ให้บริการสามารถจัดเตรียมข้อความเสมือนเพื่อแสดงให้เจ้าของบัตรดูหลังได้รับการพิสูจน์ตัวจริง หลังการปฏิเสธธุรกรรม เมื่อดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรที่ POS เสมือน
 10. ผู้ให้บริการมีหน้าที่มอบการควบคุมที่เชื่อถือได้เพื่อรับชำระเงินผ่าน POS เสมือนของตนในการไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 11. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ระบุว่ายอมรับบัตรชำระเงินประเภทใด รวมถึงระดับความปลอดภัยของการชำระเงินที่ยอมรับซึ่งเริ่มต้นโดยบัตรของธนาคาร
 12. บริษัทที่ประมวลผลบัตรของผู้ให้บริการต้องมีสิทธิจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งในการชำระเงินที่ทำขึ้นโดยเจ้าของบัตรตามกฎที่เกี่ยวข้องของการรับชำระเงินด้วยบัตรของธนาคารบนอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 13 (สิบสาม) เดือนนับจากวันที่ทำธุรกรรม
 13. บริการที่ชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการอาจถูกยกเลิกตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการ
 14. ผู้ให้บริการไม่มีสิทธินำเสนอและจัดหาสินค้าหรือบริษัทที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 15. การดำเนินการใดๆ ของลูกค้าที่ฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดโดยใช้เทอร์มินัล POS เสมือนจะหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อตกลงสำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการ สิ่งที่ผนวกเข้าไป และกฎกับข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงกำหนดการที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น
 16. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งไม่อนุญาตให้นำเสนอและจัดหาสินค้าและบริการต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน POS เสมือนและ/หรือเว็บไซต์
  • ภาพอนาจารของเด็ก
  • รูปที่บรรยายถึงความรุนแรงหยาบคายและความวิปริต
  • สินค้าและบริการซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าเลียนแบบและสินค้าที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าที่โด่งดัง
  • การซื้อขายยาตามใบสั่งแพทย์
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบันจะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรับ การประมวลผลและการให้บริการการชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยบัตรชำระเงินบนเทอร์มินัล POS บนเว็บไซต์
 18. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริการที่นำเสนอและขายผ่าน POS เสมือนของตนเองและไม่อนุญาตให้มีการฟอกเงินรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง หรือการพยายามฉ้อโกงไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ (FXChoice) ได้รับการกำกับดูแลโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลงสำหรับลูกค้า สิ่งที่ผนวกเข้าไป และกฎ ข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงกำหนดการที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ยอมรับ
 19. FXChoice สามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทประมวลผลบัตรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศต่างๆ ดังนั้น เงื่อนไขในการถอนและการฝากเงินของบัตรจึงอาจเปลี่ยนไป

สิทธิและหน้าที่ของลูกค้า:

 1. เมื่อใช้ POS เสมือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดสำหรับบริการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของบัตรควรปฏิบัติตามนี้:
  1. ผู้ให้บริการจะไม่ยอมรับการชำระเงินจากบุคคลภายนอก
  2. ผู้ให้บริการจะไม่ยอมรับการชำระเงินใดๆ จากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
  3. ชื่อเจ้าของบัตรต้องตรงกับชื่อลูกค้าของบัญชีการเทรดเสมอ
  4. งดเว้นการให้บัตรหรือรหัสใช้งานบัตร / PIN / รหัสความปลอดภัย 3D แก่บุคคลอื่นโดยไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้บุคคลอื่น
 2. ลูกค้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และใช้บัตรของพวกเขาเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดสำหรับบริการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD เฉพาะตามบทบัญญัติทางกฎหมายและสัญญาที่บังคับใช้
 3. เนื่องจากความเฉพาะเจาะจงของขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตร เงินทั้งหมดจะได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน EUR, USD หรือ GBP เมื่อได้รับ ถึงแม้บัญชีบัตรเดบิต/เครดิตและบัญชีการเทรดของผู้ให้บริการจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน (กล่าวคือ EUR) แต่ก็อาจมีส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ถอนจากบัตรเดบิต/เครดิตและจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีการเทรด
 4. ผู้ให้บริการไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและลูกค้าไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับการโอนเงินด้วยการชำระเงินผ่านบัตร อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยบุคคลภายนอกในฐานะค่าธรรมเนียมของบริษัท/ธนาคารที่ประมวลผล ซึ่งให้บริการ POS เสมือนแก่ FXChoice ค่าธรรมเนียมของสถาบันที่ออกบัตรชำระเงินของลูกค้า ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เป็นคนกลางหรือธนาคารตัวกลางหรือองค์กรผู้ออกบัตรระหว่างประเทศ (หากมี)

ข้อมูลติดต่อ

 1. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลติดต่อต่อไปนี้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการสอบถามของลูกค้าในเรื่องการรับ การประมวลผลและการให้บริการการชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยบัตรชำระเงินบนเทอร์มินัล POS เสมือนเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดสำหรับบริการเทรด Forex โลหะมีค่า และ CFD:
  • ที่อยู่ไปรษณีย์: 8F Hollywood Road 30, Central, Hong Kong
  • อีเมล: backoffice@myfxchoice.com
 2. เนื่องจากผลของความสัมพันธ์ทางสัญญาของ FXChoice กับพันธมิตรและผู้ประมวลผลบัตร จึงเป็นไปได้ที่ธุรกรรมบางอย่างอาจได้รับการประมวลผลผ่านผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มี POS เสมือน หากคู่สัญญาตกลงตามนี้ เช่น Best Solution EOOD ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบหลังบ้านของผู้ประกอบการโดยมีรายละเอียดบริษัททั้งหมดของ Best Solution และมีข้อมูลติดต่อดังนี้:
  • ที่อยู่ไปรษณีย์: 30 Osogovo Str., office 501, Sofia 1303, Bulgaria
  • อีเมล: info@best-solution.net

การชำระเงินที่เป็นข้อขัดแย้ง (Disputed payment)

 1. ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการชำระเงินมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงินที่ทำขึ้นด้วยบัตรที่ถูกขโมย บัตรปลอมหรือบัตรที่ผิดปกติซึ่งทำขึ้นโดยเจ้าของบัตรตัวจริงไม่ทราบและไม่ยินยอม ผู้ให้บริการจะมีสิทธิดำเนินการสอบสวน และเจ้าของบัตรจะมีหน้าที่ร่วมมือและให้ข้อมูลรวมถึงเอกสารที่ร้องขอโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือองค์กรผู้ออกบัตร ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินที่มีข้อโต้แย้ง
 2. เจ้าของบัตรจะชดใช้ค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ให้บริการ หากพบว่าค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!