กฎเกี่ยวกับการฟอกเงิน

FX Choice Limited ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของภาคการเงินในการขัดขวางและการป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ

การฟอกเงินมีคำจำกัดความที่กว้างมากและรวมถึงการจัดการหรือการครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยรวมถึงการครอบครองรายได้ของอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกในการจัดการหรือการครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงเงิน หุ้น ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

FX Choice Limited ผูกพันตามกฎหมาย Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act 2008 of Belize (กฎหมาย) ซึ่งมีข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการที่เคร่งครัดในสถาบันการเงินทั้งหมด

กฎหมายที่กำหนดให้บริษัทใช้และปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (คู่มือ AML) รวมกับกฎและนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นเสาหลักของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นเพื่อเฝ้าสังเกตการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยขั้นตอนที่ FX Choice Limited ใช้เพื่อป้องกันและตรวจหาการฟอกเงิน

หน่วยงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะรับผิดชอบในการยืนยันว่าจะยึดมั่นในขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินต่างๆ ผ่านการตรวจสอบที่ออกแบบเป็นพิเศษและการตรวจสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน

คู่มือ AML ของเราจะผูกพันสมาชิกคณะกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าและผู้จัดการของแผนกในบริษัท สมาชิกพนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินบริการที่นำเสนอ ขั้นตอนและคำแนะนำที่มีในคู่มือ AML รวมถึงกฎหมายต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยบุคลากรของบริษัท พนักงานต้องตระหนักถึงความร้ายแรงของกิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายของพวกเขา และได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในทันที

คู่มือ AML ของเราและกฎหมายกำหนดให้ FX Choice Limited จัดทำและดูแลให้มีนโยบายและขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปกป้องลูกค้า ธุรกิจและระบบการเงินไม่ให้ถูกใช้ฟอกเงิน ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักสองข้อ ได้แก่:

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำแนกและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
  2. เพื่อทำให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินจะสามารถจัดหาข้อมูลส่วนที่อยู่ในบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาของตนเองด้วยการนำหลัก ‘การทำความรู้จักลูกค้าของคุณ’ มาใช้อย่างเคร่งครัดและดูแลให้มีขั้นตอนการเก็บรักษาบันทึกเอกสารที่เหมาะสม หากลูกค้าถูกสอบสวน

คู่มือ AML และขั้นตอนภายในทั้งหมดจะให้แนวนโยบายที่ทั่วทั้งบริษัทควรปฏิบัติตามเพื่อช่วยตรวจหาและป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายตามกฎหมาย

พนักงานทุกคนของบริษัทควรทำหน้าที่ของตนเองตามแนวนโยบายดังกล่าวที่ระบุไว้ในคู่มือ AML และข้อบังคับภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อบังคับด้าน AML ของบริษัทจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครบถ้วนตามตัวบทกฎหมาย ข้อบังคับและคำสั่งของ International Financial Services Commission

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!