การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

FX Choice Limited (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘FXChoice’) เป็น บริษัท ด้านการลงทุนซึ่งได้รับการควบคุมโดย International Financial Services Commission (หมายเลขใบอนุญาต: 000067/164).

FXChoice ไม่รับประกันและไม่สามารถรับประกันเงินทุนเริ่มต้นในบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา หรือรับประกันเงินลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ

ลูกค้าควรรับทราบและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลใดๆที่บริษัทอาจเสนอให้ มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทางการเงินอาจมีความผันผวน และเป็นไปได้ว่าการลงทุนจะกลายเป็นไม่มีมูลค่า

ลูกค้าควรรับทราบและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสีย และความเสียหายอันเป็นผลมาจากการซื้อ และ/หรือ ขายตราสารทางการเงินใดๆ และยอมรับและเปิดเผยว่าตนยินดีที่จะรับความเสี่ยงนี้

ลูกค้าไม่ควรมีส่วนร่วมในการลงทุนในตราสารทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมเว้นแต่จะทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินแต่ละประเภท

ลูกค้าควรเปิดเผยว่าได้อ่าน, ทำความเข้าใจ และยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขตามหัวข้อต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานก่อนหน้าของตราสารการเงินไม่ได้เป็นตัวรับประกันถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบัน และ/หรือ ในอนาคต การใช้ข้อมูลในอดีตไม่ถือเป็นการคาดการณ์ที่มีผลผูกพันหรือปลอดภัยต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของตราสารทางการเงินที่ข้อมูลนั้นกล่าวถึง
 • ตราสารทางการเงินบางชนิดอาจไม่มีความคล่องตัวในการซื้อขายได้ทันที ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในการซื้อขายในตลาดที่ลดลง และลูกค้าอาจไม่สามารถขายตราสารนั้นได้ หรือไม่สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับมูลค่าของตราสารทางการเงินเหล่านี้ หรือทราบถึงขอบเขตของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย
 • เมื่อตราสารทางการเงินถูกซื้อขายในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศที่อยู่อาศัยของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงใดๆในอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าราคาและประสิทธิภาพของตราสารนั้นได้
 • ตราสารการเงินในตลาดต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงปกติของตลาดในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ ในบางกรณี ความเสี่ยงเหล่านี้อาจมากกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (เช่น option, future, forward, swap, contract for difference) อาจเป็นธุรกรรมส่งมอบที่ไม่ได้เป็นการส่งมอบตราสารจริง ซึ่งทําให้มีโอกาสทํากําไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราสกุลเงิน, ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีตลาดหุ้น หรือราคาหุ้นที่เรียกว่าตราสารอ้างอิง
 • มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อ้างอิงอื่นใดที่เป็นเป้าหมายของการครอบครอง
 • ลูกค้าต้องไม่ซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เว้นเสียแต่ว่าจะเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินทั้งหมดที่ตนได้ลงทุนรวมถึงค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 • ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • สกุลเงินดิจิตอล (Crypto) – ประกาศเตือนความเสี่ยง

  การซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน

  สกุลเงินดิจิตอล (Crypto) เช่น Bitcoin และสกุลเงิน crypto อื่น ๆ ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ดังนั้นจึงไม่มีการป้องกันในกรณีที่แพลตฟอร์มที่ใช้แลกเปลี่ยน หรือ เก็บสกุลเงินดิจิตอลนั้นล้มเหลว หรือ ปิดตัวลง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อ ถือครอง หรือซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอยู่เสมอ

  ลูกค้าควรทราบว่า IFSC ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูและ หรือ ออกใบอนุญาตให้กับสกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ ดังนั้น สกุลเงินดิจิตอลจึงอยู่นอกขอบเขตของบริษัทที่ให้บริการด้านการลงทุน

  ราคาของสกุลเงินดิจิตอลมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจผันผวนอย่างรวดเร็ว มีระยะห่างของช่วงราคาที่กว้าง โดยไม่สัมพันธ์กับสภาพตลาดโดยรวม ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้น โปรดตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล คุณจำเป็นต้องมีความรู้อย่างละเอียดและมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการการซื้อขาย หรือ ทำการลงทุนใด ๆ ในสกุลเงินดิจิตอล

  ด้วยประการฉะนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าการอ่านประกาศเตือนความเสี่ยงนี้ คุณได้รับทราบถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในประกาศเตือนนี้ไม่สามารถเปิดเผย หรือ ชี้แจงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในสกุลเงินดิจิตอลได้ทั้งหมด

ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงที่การเทรดในตราสารทางการเงินของพวกเขาที่อาจจะ หรือ กลายเป็นภาษีในภายหลัง และ/หรือ นำมาซึ่งหน้าที่อื่นอันเนื่องมาจาก เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือ สถานการณ์ส่วนบุคคลของเขา ทางบริษัทไม่รับประกันว่าจะต้องเสียภาษี และ/หรือ เสียค่าอากรแสตมป์อื่นใด ลูกค้าควรจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีค่างๆ และ/หรือ หน้าที่อื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในการเทรดของตน

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!

การเทรดบนมือถือ

คุณสามารถใช้ MT5 บนอุปกรณ์ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารจากทางบริษัท

19/09/2021Warning of potential volatility: 21-24 September
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความคิดเห็นจากลูกค้า

ขอขอบคุณที่คุณสละเวลาเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงคุณภาพการทำงานของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์