นโยบายการฝากและถอนเงิน

 1. วิธีการชำระเงิน: ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีให้บริการในหัวข้อ ‘ฝากและถอน’ ของ Backoffice เท่านั้น ตามหลักการทั่วไป เมื่อถอนเงิน ลูกค้าควรใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ฝากเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ FXChoice Limited จะอนุญาตให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่นหากลูกค้าสามารถจัดเตรียมหลักฐานว่าบัญชีที่ลงทะเบียนในวิธีการชำระเงินใหม่นี้เป็นชื่อของพวกเขา ในกรณีเช่นนี้ สกุลเงินที่ฝากและถอนควรเป็นสกุลเดียวกันด้วย
  ในกรณีที่ผู้ให้บริการชำระเงินที่ FX Choice Limited ใช้ได้หยุดดำเนินการเป็นเวลาชั่วคราว FX Choice Limited มีสิทธิ์เลื่อนการถอนเงินจนกว่าระบบจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง เมื่อบริการของผู้ให้บริการชำระเงินหยุดให้บริการถาวร FX Choice Limited จะนำเสนอตัวเลือกอื่นเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ที่ระบุข้างต้น (สกุลเงินและเจ้าของบัญชีควรเหมือนเดิม)

 2. บัญชีการชำระเงิน: ตามหลักการทั่วไป เมื่อถอนเงิน ลูกค้าควรใช้บัญชีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ฝากเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ FX Choice Limited อาจอนุญาตให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น หากลูกค้าสามารถจัดเตรียมหลักฐานว่าบัญชีการชำระเงินใหม่เป็นของพวกเขา

 3. สกุลเงิน: สกุลเงินที่ฝากหรือถอนมีเฉพาะสกุลเงินที่อยู่ในหัวข้อ ‘ฝากและถอน’ และรองรับโดยผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละราย

  การจัดการในสกุลเงินที่ไม่รองรับอาจทำขึ้นได้ตามดุลพินิจของ FX Choice Limited แต่เพียงผู้เดียวเป็นกรณีไป

  ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินเป็นสกุลอื่นซึ่งต่างจากสกุลที่ใช้ฝากเงิน ยกเว้นเมื่อมีการให้เหตุผลตามสถานการณ์พิเศษ

  ลูกค้าเข้าใจว่ากรณีที่การฝากเงินหรือถอนเงินทำขึ้นในสกุลเงินอื่นที่นอกเหนือจากสกุลเงินที่มีในหัวข้อ ‘ฝากและถอน’ ของเว็บไซต์บริษัทหรือนอกเหนือจากสกุลเงินของบัญชีที่จะฝากเงิน (คืนเงิน) FX Choice Limited อาจจำเป็นต้องใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในสถานการณ์เช่นนี้ FX Choice Limited จะคืนเงินหรือฝากเงินหลังหักค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดย FX Choice Limited

  เมื่อประมวลผลคำขอถอนเงิน FX Choice Limited จะใช้อัตราสกุลเงินภายในของบริษัทที่นำมาจากผู้ให้บริการสกุลเงินซึ่งทำงานให้ FX Choice Limited ในวันที่ถอน

 4. การชำระเงินไปยังบุคคลภายนอก เราห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้ชำระเงินไปยังบุคคลภายนอก จึงเป็นสาเหตุที่ FX Choice Limited มีสิทธิ์ยกเลิกการฝากเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าหากมีความพยายามใช้บัญชีของบุคคลภายนอก ในกรณีที่การฝากเงินมาจากบัญชีบุคคลภายนอก เงินจะได้รับการโอนกลับคืนไปยังบัญชีที่มีรายละเอียดเดียวกับที่โอนเงินมา หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการโอน

 5. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการให้รายละเอียดที่เพียงพอ โดยระบุไว้ในคำขอฝากหรือคำขอถอนของตนเอง

 6. FX Choice Limited มีสิทธิร้องขอรายละเอียด คำอธิบาย หรือเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการประมวลผลการโอนให้ถูกต้อง หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ หลัก KYC และขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง หาก FX Choice Limited ไม่พึงพอใจกับเอกสารเกี่ยวกับการถอนหรือการฝากที่ลูกค้าให้ไว้ FX Choice Limited ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตีคืนเงินส่วนใดก็ตามหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดย FX Choice Limited ให้แก่ผู้ส่งเงิน หรือยกเลิกหรือชะลอการประมวลผลการชำระเงินได้ทุกเมื่อจนกว่าจะมีการให้ข้อมูลที่จำเป็น

 7. กรอบเวลาในการประมวลผล: ลูกค้าตกลงว่าการประมวลผลคำขอคืนเงินอาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงในวันทำการ (ปิดในช่วงสุดสัปดาห์) หลังจากมีการยืนยันคำขอนอกจากกรณีที่จำเป็นต้องใช้รายละเอียด คำอธิบาย หรือเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีเช่นนี้ ขอบเขตของเวลา 24 ชั่วโมงจะเริ่มต้นเมื่อได้รับข้อมูลที่ร้องขอ ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าการประมวลผลคำขอคืนเงินตามนโยบายในปัจจุบันเท่ากับว่า FX Choice Limited จะส่งคำขอคืนเงินไปยังผู้ให้บริการชำระเงิน FX Choice Limited ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้องหรือพันธมิตรของผู้ให้บริการชำระเงินนั้นๆ ใช้ดำเนินการตามคำขอ

 8. ค่าธรรมเนียม: FX Choice Limited มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากและถอนในจำนวนที่ได้รับการคำนวณตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทชำระไปเมื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงินของลูกค้า คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้บนเว็บไซต์บริษัทและใน Backoffice ของลูกค้า ในกรณีที่ตัวเลขแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลที่โพสต์ใน Backoffice ของลูกค้า FX Choice Limited มีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากลูกค้า (หากมี) เมื่อลูกค้าใช้ระบบการชำระเงินที่ต่างจากการถอนเงิน แต่ไม่ใช่หน้าที่

 9. เมื่อมีการจัดหาบริการของ FX Choice Limited อย่างเหมาะสม ลูกค้าตกลงที่จะไม่ร้องขอหรือเรียกร้องการคืนเงินหรือการขอคืนยอดเงินจากธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตของตนเองทุกเมื่อระหว่างหรือหลังจากใช้บริการ FX Choice Limited ความพยายามดำเนินการเช่นนี้อาจถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงสำหรับลูกค้าและลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม หาก FX Choice Limited ได้รับการขอคืนยอดเงินสำหรับธุรกรรมใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะพักยอดคงเหลือปัจจุบันของลูกค้าที่อยู่กับเราไว้และส่งเงินกลับไปหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขอคืนยอดเงินแล้ว

 10. หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าที่มาของเงินและกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาขัดกับคู่มือการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) หรือนโยบายภายในอื่นๆ หรือในกรณีที่มีการกระทำฉ้อโกง/ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่มีเจตนาจะกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม FX Choice Limited ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธการฝากหรือถอนเงินไปยังและจากบัญชีลูกค้า อายัดสินทรัพย์ ระงับกิจกรรมการเทรดชั่วคราวในบัญชีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเลิกคำขอฝากหรือถอนเงิน พักเงินหรือคืนเงินที่ได้รับตามดุลพินิจของตนเอง ลูกค้าต้องทราบว่า FX Choice Limited มีหน้าที่แจ้งให้สถาบันของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีการกระทำที่ขัดกับนโยบาย AML แต่ละครั้งและเปิดเผยข้อมูลลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายและการสูญเสียโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดกับบริษัทหรือบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการกระทำของลูกค้าและ FX Choice Limited สามารถหักยอดดังกล่าวจากเงินของลูกค้าได้

 11. ในกรณีที่มีการใช้ระบบการเทรดในทางที่ผิดหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ตรงข้ามกับวัตถุประสงค์ปกติของบริการ หรือดำเนินการโดยไม่สุจริต FX Choice Limited มีสิทธิที่จะ

  • ปิดสถานะของลูกค้าในทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ชะลอการถอนเงินของลูกค้าจนกว่าจะมีการคำนวณความเสียหาย
  • บล็อกโปรไฟล์ของลูกค้า
  • และหักกำไรที่ได้จากการเทรดที่ฉ้อโกง

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!